Disclaimer

Gebruiker van deze website
ParkKing heeft deze website opgezet als informatieve website en stelt alles in het werk om deze goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden.

Informatie op deze website
ParkKing stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de website juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke fouten of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor de volledigheid en de juistheid van de getoonde gegevens niet gegarandeerd kan worden.

Aansprakelijkheid
Gebruik van enige informatie verkregen door middel van deze website geschiedt voor risico van de gebruiker. ParkKing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan uit het bezoeken van deze website en/ of gelinkte websites, dan wel voor enige schade ontstaan uit de verwezen content.

Copyright
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij ParkKing. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en ParkKing in het algemeen, waaronder begrepen knowhow en handelsgeheimen, tenzij anders vermeld, zijn productnamen, logo’s, tekstontwerp en afbeeldingen vermeld op deze site eigendom van ParkKing.
Het is niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen en of andere rechten van intellectuele eigendom te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongeoorloofd voordeel te halen uit de reputatie van ParkKing. ParkKing behoudt zich het recht voor, om schade die ontstaat in geval van een inbreuk op haar intellectuele eigendom, te verhalen op de betreffende persoon.

Hyperlinks en verwijzingen
Het is niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, wijzigen, kopiëren, te verspreiden, te gebruiken voor reverse engineering, en/of te distribueren voor anders dan eigen, niet – commercieel gebruik. De website van ParkKing bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van ParkKing liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van ParkKing. ParkKing is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van de informatie op deze websites. Het is toegestaan om een hyperlink die verwijst naar de website van ParkKing, aan te brengen.

E-mail
De informatie verzonden in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. E-mail wordt door ParkKing niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Hoewel ParkKing alle uitgaande e-mailberichten en bijlagen scant op virussen, adviseert het de ontvangers om zelf eveneens de berichten te scannen op virussen.

Wijzigen disclaimer
De tekst van deze disclaimer kan, bijvoorbeeld door nieuwe ontwikkelingen binnen ParkKing, worden aangepast. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzingen op de hoogte bent.